Mazambuko (Shona anthology)- Translated by Musa Zimunya & Charles Mungoshi

Email
Mazambuko_4d999e495620f.jpg
Description

Nganonyorwa idzi dzakatorwa mumabhuku anoti Writing Still, Writing Now, Laughing Now ne Women Writing in Zimbabwe. Dzakaturikirwa muChiShona nananyanduri vane mukurumbira muZimbabwe, Charles Mungoshi na Musaemura Zimunya. Vanyori vari mubhuku rino vanoti Julius Chingono, Valerie Tagwira, Anne Holmes, Petina Gappah, Charles Mungoshi, Chris Wilson, Gugu Ndlovu, Farai Mpofu na Pat Brickhill. Nganonyorwa idzi dzinokubata moyo dzigokusekesa samare.

Mazambuko ibhuku rinoratidza rwendo rwekuturikira kubva mumutauro weChirungu kupinda muChiShona – rinova basa rinokurukurwa naMusaemura Zimunya mu‘Musumo’ uri kumavambo kwebhuku irori. Bhuku iri rinoburitsa pfungwa dzakasiyana siyana paye vanasarungano vanenge vachiyambuka mazambuko emoyo, ezviitiko muhupenyu hwedu, mehama neshamwari, zvekare nezvatinodavirisisa.

‘Ibhuku rinonakidza zvikuru.’ – Taurai Chinyanganya

ISBN: 978-1-77922-1506